Bureauvoorwaarden

Dit zijn voorwaarden die ArchitectenbureauClaassens verbindt aan alle contacten die worden aangegaan.?

Algemene Bureauvoorwaarden Architectenbureau Claassens

Inbegrepen in het honorarium zijn

De verschotten, bestaande uit reis- verblijfkosten en de kosten voor vermenigvuldiging en of reproduceren van tekeningen, verslagen en overige projectdocumenten zijn in het honorarium inbegrepen.

Niet inbegrepen in het standaard honorarium:

de niet met name genoemde werkzaamheden,

het maken van ramingen van de bouwkosten,

het maken van geluids- en of akoestische berekeningen,

het maken van vuurbelastings- of overslag berekeningen,

het maken van sterkteberekeningen,

het maken van EPC-berekeningen,

het maken van splitsingstekeningen,

het maken van een bouwkundig bestek,

het maken van een sloopbestek of slooptekening,

het maken van werktekeningen tbv interieur zoals kasten en keukens,

Rechtsverhouding

Op deze opdracht en alle eventuele nader te verstrekken opdrachten betreffende het bovengenoemde project zijn van toepassing de rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR-2011. Waarvan de opdrachtgever een exemplaar heeft ontvangen.

Beroepsaansprakelijkheid

De omvang van de schadevergoeding is beperkt tot een bedrag gelijk aan het honorarium exclusief btw en andere toeslagen zoals verschotten.

Indexering honorarium

Het aangeboden honorarium is prijsvast tot datum: 3 maanden na datum van deze offerte.?

Wijziging honorarium

Als in deze aanbieding opgenomen uitgangspunten in het verloop van de opdracht wijzigen, vindt voor de resterende werkzaamheden in overleg met de opdrachtgever een verrekening van het architectenhonorarium plaats op basis van 75 euro per uur excl. btw.

Werkzaamheden ten gevolge van wijzigingen tijdens de opdracht

Eventuele wijzigingen in reeds afgesloten en door de opdrachtgever goedgekeurde faseresultaten worden als meerwerk verrekend op basis van 75 euro per uur excl. btw. ?

Als de opdrachtgever werkzaamheden opdraagt aan AtelierClaassens, welke niet in deze aanbieding zijn opgenomen dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd als meerwerk tegen een tarief van 75 euro per uur excl. btw.

Declaraties

De declaraties vinden plaats na afronding van een fase. Betalingstermijn 14 dagen, na factuurdatum. Na verloop van deze datum behouden wij ons het recht voor om de wettelijke rente te heffen over het openstaande bedrag.?

Aangeleverde gegevens van derden

Ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden zijn we afhankelijk van gegevens die door de opdrachtgever en derden worden aangeleverd. De verantwoordelijkheid voor de juistheid ligt bij de verstrekker.

-3- DNR2011

De nieuwe regeling 2011 regelt de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de architect en is van toepassing op alle contracten. Hiervan een pdf downloadbaar maken.